Olustvere lasteaed PIILU

Avaleht > Dokumendid > Lasteaia kodukord

Lasteaia kodukord


1.    Üldsätted
1.1  Lasteaed on avatud 7.00-18.00. Aiarühm Sipsik ja sõimerühm Potsataja on avatud 7.30-st. Varem saabunud  lapsed lähevad aiarühma Muumi.
1.2  Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus    
1.3  Õppe-ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava. Rühmad töötavad oma tegevuskava alusel.
1.4  Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, õppekava ja rühma tegevuskavaga.

2.    Lapse õigused ja kohustused (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus)
2.1  Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle, heaolule.
2.2  Laps peab kaasinimestega lugupidavalt käituma.
2.3  Oma õiguste kasutamisel ei tohi laps kahjustada teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke  huve ja õigusi.

3.    Õppe- ja kasvatustöö korraldus
3.1  Õppe- ja kasvatustegevus toimub igal päeval, mil lasteaed on avatud.
3.2  Lasteaia päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste vaba aeg ja planeeritud õppe-ja kasvatustegevused
3.3  Meie õppekava on koostatud nii, et selle läbides on laps valmis minema kooli. Koolivalmiduse tagamiseks on vajalik kohalkäimine.
3.4  Laste kõige tähtsam tegevus on mäng ning õppimine selle kaudu. Seetõttu soovitame ka vanematel leida mõned minutid õhtul vaatamaks  lapse töid, mängu, ehitisi jm
3.5  Tegevused, mis ette nähtud, ei pea alati toimuma rühmaruumis. Joonistada saame õues, meisterdada pargis , arvutada jalutuskäigul, voolida liivakastis jne Seetõttu palume hommikul õigeaegselt lasteaeda tulla. Tegevused algavad meil kell 9.00

4.    Lasteaeda tulemine ja koju minemine
4.1  Palun varuge hommikul piisavalt aega, et laps rahulikult rühma saata ja õpetajale isiklikult üle anda.
4.2  Lapsevanem ei sisene rühmatuppa välisjalanõudes
4.3  Lasteaeda tuuakse puhtalt riietatud ja puhas laps (küüned lõigatud, pea kammitud). Pikkade juustega tüdrukutel palume hoida juuksed patsis või hobusesabas, et vältida söömise ajal nende sattumist toidu sisse.
4.4  Laste riided ja jalatsid ei satu vahetusse, kui varustate need markeeringuga.
4.5  Vahetusjalatsiteks soovitame kõva tallaga heledapõhjalisi jalatseid, mis ei tee põrandale musti triipe.
4.6  Lapse riietekappi pange kamm, magamis- võimlemis- ja õueriided, ka vahetus (alus-) pesu, sokid, taskurättide pakk. Külmal ajal kindlasti sall, müts, kindad.
4.7  Kui Teil juhtub olema eriline soov lapse riietumisel, palun pange kappi vastav info õpetajale.
4.8  Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta mänguasju vastavalt rühmas kokku lepitud reeglitele. Mänguasjad ei tohi olla ohtlikud ega soodustada agressiivset mängu. Kaasaantud mänguasjade eest lasteaed ei vastuta.
4.9  Kui 15 min enne lasteaia sulgemist ei ole lapsevanem lasteaeda jõudnud, suunab õpetaja lapse kojuminemiseks riietuma.
4.10  Lasteaeda tulekul ja lasteaiast kojuminekul teavitage sellest kindlasti õpetajat, et õpetaja märkaks lapse tulekut või minekut. Kui lapsevanem jääb lasteaia territooriumile õpetajaga vestlema, langeb vastutus lapse eest lapsevanemale.
4.11  Erandkorras võib lapsevanem otsustada (kirjalik taotlus), et tema lasteaias käivat last viib lasteaeda ja toob lasteaiast koju vanem õde või vend, kes ei ole täisealine.
5.    Haigestumine ja puudumine

5.1  Lasteaeda ootame vaid terveid lapsi, siis ei teki haigestumise ohtu teistel lastel ja lasteaia personalil.
5.2  Lapse haigestumisel nakkushaigusesse (gripp, tuulerõuged, punetised jne) palume informeerida lasteaeda, siis saame nakkushaiguse leviku vastu abinõud tarvitusele võtta
5.3  Kui laps haigestub lasteaias, siis rühmaõpetaja teatab sellest kohe lapsevanemale.
5.4  Rühmaõpetaja ei anna lapsele ravimeid.

6.    Toitlustamine
6.1  Toitlustame lasteaias 3 korda päevas vastavalt päevakavale. Hilisem toidukord on õhtuoode, õhtusöögi pakub lapsevanem veel kodus.
6.2 Ilma eelneva teatamiseta last  kollektiivi ei võeta.
6.3  Kui laps on allergiline mõne toidu suhtes, palun teatage kohe rühmaõpetajale.
6.4  Lapsevanemal on võimalik ette teatamisel loobuda ühest või mitmest toidukorrast.
6.5  Lapse toidule panekuks tuleb teatada hiljemalt eelmise tööpäeva jooksul helistades rühma telefonile (Potsataja - 53606021, Sipsik - 53606020 või Muumi - 58784677) või saates kirja rühma e-posti aadressile (potsataja@olustverela.edu.ee, sipsik@olustverela.edu.ee, muumi@olustverela.edu.ee).

6.6  Toidurahast arvestatakse maha päevad, kui laps puudub ning lapsevanem on sellest teatanud hiljemalt eelmisel tööpäeval.
6.7  Lapse äkilisel haigestumisel saab sama päeva hommikul enne kella 9.00 teatades rühmatelefonil või e-posti aadressile lapse  toidult maha võtta ka lõuna- ja õhtusöögilt.
6.8  Lapse haigusest tervenemisel saab hommikul enne kella 9.00 teatades toidule panna ka sama päeva lõuna- ja õhtusöögile.
6.9  Lapse toiduraha arvestatakse eelmisel kuul toidul olevate päevade alusel.
6.10 Kui lapse puudumisest ei ole ette teatatud, jääb ta toidule ja tuleb maksta toiduraha

7.    Arvete tasumine
7.1  Koolitus- ja toitlustuskulu tasutakse Põhja-Sakala vallavalitsuse määruse („ Põhja-Sakala valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“) alusel hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks esitatud arvete alusel.
7.2  Palume lasteaiamaks tasuda õigeaegselt – siis saab lasteaed tasuda toitlustusega seotud arved ja planeerida muid kulusid.

8.    Sünnipäevad, üritused
8.1  Lapse sünnipäeva tähistatakse ka rühmas. Kui soovite lapsi kostitada, pidage enne nõu õpetajaga.
8.2  Lapse jaoks on oluline, et võtaksite osa laste ühisüritustest.
8.3 Pidude ja ürituste ajal, mis toimuvad koos lapsevanematega, vastutab lapse eest lapsevanem (välja arvatud eeskava ajal) ning kannab hoolt, et lapse tegevus teisi peol viibijaid ei segaks.

9.    Koostöö lapsevanemaga
9.1  Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühma õpetajale.
9.2  Juhul, kui last toob või viib keegi teine täiskasvanu, tuleb sellest teavitada õpetajat.
9.3  Palun leidke aega heita pilk infotahvlile, seal on teie jaoks oluline info.
9.4  Tutvuge rühmareeglitega ja arutage neid koos lapsega
9.5  Osalege aktiivselt oma lapse rühmakoosolekutel, sest neid korraldatakse teie   informeerimiseks.
9.6  Suhtuge palun hoidlikult lasteaia varasse ja õpetage seda ka lapsele – siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteaias kui mujal
9.7  Kontaktandmete muutumise korral teavitage kohe rühma töötajaid.
9.8  Lapse poolt tekitatud materiaalne kahju lasteaia varale hüvitab või võimalusel parandab lapsevanem/eestkostja
9.9  Üks kord õppeaastas (veebruar-märts) toimuvad arenguvestlused lapsevanematega, mille eesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine kodu ja lasteaia vahelises koostöös.
10.    Turvalisus lasteaias

10.1  Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks on rühmade välisuksed päeval suletud ja uste kõrvale on paigaldatud uksekellad.
10.2  Lasteaia territooriumile sisenedes või väljudes suletakse värav.
10.3  Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja lasteaiarühmas kuni 12 lapse kohta (sõimerühmas kuni 8 lapse kohta).
10.4  Laste turvalisuse tagamiseks luuakse koos lastega rühmareeglid.
10.5 Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval. Lapsed sõidavad kodust kaasa võetud ratastega lasteaias vastavalt rühmas kokku lepitud reeglitele, kasutades kindlasti kiivrit.
10.6  Lapse riietusel ei tohi olla pikki nöör-ja paelkinniseid. Jopede kapuutsid olgu soovitavalt trukkkinnistega. Ohtude vältimiseks ei ole lasteaias lubatud lapsel kanda riiete peal pikki salle, kaelas rippuvaid ehteid-kette-paelu ja sõrmes sõrmuseid.
10.7  Laste puhke-ja magamise ajal (13.00-14.00) on laste juures üks rühma töötaja
10.8  Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma turvalisuse õuealal.
10.9  Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteaia direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
10.10 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile (dokument on asutusesiseseks kasutamiseks).
10.11 Õppekäigule transpordiga minnes koostab õpetaja nimekirja osalevatest lastest, mis sisaldab laste nimesid, isikukoode ja lapsevanema kontaktandmeid. Nimekiri kinnitatakse direktori poolt.
10.12 Õppekäigul transpordiga vastutab tellitud transpordi sõiduki tehniliste nõuete (kehtiv tehnoülevaatus, töökorras ja kättesaadavad turvavööd kõigil istmetel, nõuetekohane ja töökorras ohutusvarustus) vastavuse eest transpordifirma.
10.13 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
10.14 Lasteaial on hädaolukordade lahendamise plaan (plaan asub
 rühmades)
11.    Kodukorra kinnitamine ja kehtimine

11.1  Kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu.
11.2  Kodukord hakkab kehtima alates 01.09.2015.
11.3  Täiendusi ja muudatusi viiakse sisse kodukorda vastavalt seaduste muutumisele või pedagoogide ja hoolekogu liikmete ettepanekutele kuid mitte tihedamini kui kord  aastas.