Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord


 •   Lasteaeda võetakse lapsi, kes on saanud ühe aastaseks ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmeil Põhja-Sakala vald
 •   Lapsevanemate poolt esitatud avaldused registreeritakse lasteaia direktori poolt laekumise järjekorras
 •   Lasteaia rühmad moodustab direktor avalduste esitamise alusel arvestades rühma normkohtade arvu. Direktor kinnitab rühmade nimekirjad oma käskkirjaga 15. septembri seisuga
 •   Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtt toimub vastavalt vabadele kohtadele ning arvestades ajaliselt varem esitatud taotlusi 

 •   Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja: 

     •   lapsevanema kirjaliku avalduse põhjal
     •   arst on teinud selleks ettekirjutuse
     •   kui laps lõpetab lasteaia koolimineku tõttu
     •   kui lapsevanem ei tasu üle 2 kuu lasteaia osalustasu ning toiduraha ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit makseraskuste tekkimisest
     •   kui laps on puudunud rohkem kui kaks kuud ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia direktorit puudumise põhjustest